הנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית

במהלך הלימודים לתואר ראשון ולתארים מתקדמים נדרשים הסטודנטים להגיש עבודות סמינריוניות בקורסים שנלמדו ובהנחיית מרצים שונים. עבודה סמינריונית צריכה להוכיח מיומנות מחקרית, חשיבה יוצרת וגישה ביקורתית כלפי מקורות וספרות מחקרית. היקף העבודה:  –15-6 עמודים. כמקובל בעבודת מחקר היא חייבת לכלול הערות שוליים וביבליוגרפיה המוצגות בשיטה מדעית מקובלת. ספרות המחקר תהיה בעברית ובלועזית.

כללי כתיבה: העבודה תוגש מודפסת בקובץ word, בפונט דיויד או אריאל, בגודל 12, ברווח של שורה וחצי, כאשר הפסקאות מיושרות לשני הצדדים. פסקה ראשונה תתחיל מראשית השורה והבאות אחריה מוכנסות מעט ע"י Tab. הערות השוליים יהיו בגודל 10.

מועד ההגשה: העבודה תוגש עד חודש מסיום הקורס – במודל, ולפי הוראות כל מרצה המופיעות בחובות ומטלות בסילבוס, - זאת כדי שמערכת האינ-בר תוכל לבדוק מקוריות, וכדי למנוע עיכובים במתן הציונים או בסיום התואר. יש להתחיל בקריאת המקורות ובתכנון העבודה כבר בראשית הקורס. הגשתה של עבודה סמינריונית באיחור כרוכה בתשלום. לשאלות יש לפנות למזכירות המחלקה. הציון לא יועבר עד לטיפול בתשלום.

קובץ ההנחיות המלא